Brontok Virus

Brontok-1
Brontok-3
Brontok-4
Brontok-5.A
Brontok-5.B
Brontok-9
Brontok-10.A
Brontok-10.B
Brontok-10.C
Brontok-11
Brontok-12.A
Brontok-12.B
Brontok-12.C
Brontok-12.D
Brontok-12.E
Brontok-12.F
Brontok-14.A
Brontok-14.B
Brontok-14.C
Brontok-14.D
Brontok-14.E
Brontok-15
Brontok-16.A
Brontok-16.B
Brontok-16.C
Brontok-16.D
Brontok-17.A
Brontok-17.B
Brontok-17.C
Brontok-17.D
Brontok-17.D
Brontok-17.E
Brontok-18R.A
Brontok-18R.B
Brontok-18R.C
Brontok-20.MyBro
Brontok-22.MyBro.A
Brontok-22.MyBro.B
Brontok-Laknats.A
Brontok-Laknats.B
Brontok-Sensasi.A
Brontok-Sensasi.B
Brontok-Sensasi.C
Brontok-Sensasi.D
Brontok-Sensasi.E
Brontok.Downloader
Brontok.Downloader.bat
Brontok.msg
Brontok.MyBro.Downloader
Brontok.MyBro.Downloader.bat
Brontok.MyBro.msg
Brontok.Variant

2 comments:

Anonymous said...

Trus sudah kedetek sama antivirus apa belum ya?

Anonymous said...

Pake antivirus apa ya? HELP!!